MyTel, Viettel တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဆိုေသာ အေကာင့္ ၁၃ ခုႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ ခုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဖယ္ရွား

MyTel က မိမိ၀န္ထမ္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ ထုတ္ကုန္သာေကာင္းၿပီး အျခားသူမ်ား ထုတ္ကုန္မေကာင္းေၾကာင္း မေျပာရန္ အၿမဲၾကပ္မတ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ျပန္

ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ  MyTel ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ အေကာင့္အတုမ်ားက ၎ တို႔ ကုမၸဏီ၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ဂုဏ္ သတင္းထိခိုက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီကေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ အေျခစိုက္ သည့္ စီးပြားေရးသတင္းမွားျဖန္႔  ေ၀သည့္ ကြန္ရက္ကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ပိုႀကီးမားေသာ အေကာင့္ ပိတ္သိမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔က MyTel ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာအေကာင့္ ၁၃ ခု၊ စာမ်က္ ႏွာ ၁၀ ခုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကဖယ္ ရွားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းအေကာင့္မ်ား  ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ အစစ္အ မွန္မဟုတ္ေသာအျပဳအမူမ်ားရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္ရွားခဲ့သည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္သိမ္းျခင္း မတုိင္မီဒစ္ဂ်စ္တယ္မႈခင္းသုေတ သန စမ္းသပ္ခန္း (DFRLab) က အေကာင့္ ၂၃ ခုသို႔ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ အေကာင့္ေျခာက္ ခုသည္ မိုဘိုင္းနည္းပညာကိုသာ အဓိကထားေသာ ၾကားေနအထူး အက်ိဳးစီးပြား စာမ်က္ႏွာမ်ားအ ျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း MyTel၊ ယင္းႏွင့္ညီအစ္မ ကုမၸဏီ MyTelPay ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျပင္ MyTel ၏ၿပိဳင္ဘက္ ဆက္သြယ္ ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ အသံုးျပဳသူ မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ဆို သည္။

ဖယ္ရွားခံရေသာ အေကာင့္ ႏွင့္စာမ်က္ႏွာမ်ားက ၿပိဳင္ဘက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ ငန္းမေအာင္ျမင္ျဖစ္ေနၿပီ။ ျမန္ မာႏုိင္ငံရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ေစ်းကြက္မွ ထြက္ ခြာရန္ စီစဥ္ထားသည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ - ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားက ၎ တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို လိမ္ လည္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ေျပာသည္။

ယခုလႈပ္ရွားမႈ၏ ေနာက္ ကြယ္မွပါ၀င္သူမ်ားက ၎တုိ႔ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ဖံုး ကြယ္ထားေသာ္လည္း မိမိတို႔၏   စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ MyTel ႏွင့္ဗီယက္နမ္ရွိ Viettel ဗီယက္နမ္ရွိ ဆက္ဆံေရး   လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Gapit Communications တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏   ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

DERLab က ယင္းစာမ်က္ ႏွာမ်ားအသံုးခ်ေသာ နည္းလမ္း မ်ားအနက္တစ္ခုအျဖစ္ အင္တာ နက္ေဒတာအပို 10GB အသံုးျပဳ ခြင့္ကုတ္နံပါတ္တစ္ခုကို အသံုး ျပဳသူမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပေစရန္ ေစ့ေဆာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ပါက ဖုန္းမ်ားအထြက္  ေကာလ္ေခၚဆို၍ မရျဖစ္ၿပီးၿပိဳင္ ဘက္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား  ေပးေသာ ယင္းကုတ္နံပါတ္အ လုပ္မျဖစ္၊ လိမ္လည္ထားေသာ ကုတ္နံပါတ္သာျဖစ္သည္ဟုထင္ မွတ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ MyTel ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေန  ေသာစာမ်က္ႏွာမ်ားက ယင္း ျပႆနာေျပလည္ေစမည့္ေျဖရွင္း နည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ သံုးစြဲၿပီး စာမ်က္ႏွာအတုတစ္ခု  (သို႔မဟုတ္) ယင္းထက္ပိုမ်ား  ေသာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို Follow လုပ္ထားေသာ အေကာင့္ ၂၆၅,၆၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

Viettel ကုမၸဏီေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူမ်ားက ယင္းကဲ့သို႔နည္း လမ္းမ်ိဳးအသံုးျပဳျခင္းမရွိဟု Financial Times သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ေျပာ  ဆိုမႈကို အတည္ျပဳႏုိင္ေရးလုပ္ ငန္းတြင္းသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ေန သည္ဟု ေျပာသည္။

ယခုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ MyTel ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ ဆိုသည့္ အေကာင့္မ်ား၊  ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္မွ ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ MyTel အေနျဖင့္  ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ တကြ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MyTel က ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

မိမိတို႔အေနႏွင့္ မိမိ၀န္ထမ္း မ်ားအား ထုိကဲ့သို႔ မိမိ၏ထုတ္ ကုန္သည္သာ ေကာင္းမြန္ၿပီးအ ျခားသူမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား  မေကာင္းေၾကာင္းမေျပာရန္ အ စဥ္အၿမဲၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ သည္။ အကယ္၍မိမိ၀န္ထမ္းမ်ား က ထိုကဲ့သို႔အျပဳအမူမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက မိ မိတို႔သတ္မွတ္ထားေသာစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီအ ေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

MyTel သည္ သံုးစြဲသူမ်ား ၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပး လ်က္ရွိၿပီး ေနာင္တြင္လည္းဆက္ လက္၍ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ MyTel အေပၚ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေသာ သံုးစြဲသူမ်ား ႏွင့္ MyTel ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  သူမ်ားအားလံုးအတြက္ တူညီ ေသာ တန္ဖိုးထားရွိၿပီး မွန္ကန္ ေသာက်င့္၀တ္မ်ားကိုသာ လိုက္ နာေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၁၁ ခု ေပါင္းထားသည့္ Myanmar National Telecom Holding Public ကုမၸဏီကMyTelတြင္  အစုရွယ္ယာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္  ဆိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ MyTel တြင္ ဗီယက္နမ္အစိုးရပိုင္ Viettel  ေအာ္ပေရတာက ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရး  ရွင္းပိုင္ Star High ကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာ  ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ ၀င္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အထက္ပါ  စာမ်က္ႏွာမ်ားအျပင္ ယူကရိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအမွား  မ်ားေဖာ္ျပေသာ ႐ုရွားမွ လႈပ္ရွား   မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရွင္း လင္းခဲ့သည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈ သည္ ႐ုရွားစစ္ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း  ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ပိတ္သိမ္း ခဲ့ေသာ အေကာင့္မ်ားတြင္ အီရန္  ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာအ ေကာင့္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

—Ref; (Facebook, Financial Times)