အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားအား အမ်ဳိးသားအဆင့္ တိုင္ၾကားမႈယႏၲရားျဖင့္စတင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီဟု ေၾကညာ

အမ်ဳိးသားအဆင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကား ေရးယႏၲရား စတင္လည္ပတ္ၿပီ ျဖစ္၍ အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ား ႀကဳံ ေတြ႕ပါက လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္ သမားအဖြဲ႕ (ILO) (ရန္ကုန္)ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္တိုင္ ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ဘယ္ကိုပဲတိုင္တိုင္ ေနာက္ ဆုံးမွာ ဌာနစုံပါ၀င္တဲ့ အမ်ဳိးသား အဆင့္တိုင္ၾကားေရးယႏၲရား အ ဖြဲ႕ဆီ တိုင္ၾကားမႈလက္ခံေရာက္ရွိ မယ္။ အဲဒီကမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အလုပ္ သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိး သားအဆင့္အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုင္ ရာ တိုင္ၾကားေရးယႏၲရားကို ၂၀၁၉ ႏွစ္လယ္ပိုင္းကတည္းက ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးစားၿပီး ယခု အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းယႏၲရားထူေထာင္၍ အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါယႏၲရား မထူေထာင္ မီ အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ တိုင္ ၾကားခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အလုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (High Level Working Group - HLWG) က ၾကားကာလ ယႏၲရားအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ခဲ့သည္။

More in Local News Section